Menü

KVKK ve Gizlilik Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
PARKBİLETİ.COM olarak sitemize üye olurken verdiğiniz kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) uygun olarak işlendiğini, muhafaza edildiğini, meşru ve belirtilen amaçlarla aktarıldığını belirtmek isteriz. Girişimcilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak Kanun'dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz. PARKBİLETİ.COM işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.
 
  1. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Dayanağı Nedir?
PARKBİLETİ.COM olarak müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK olmak üzere 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.
 
Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.
 
  1. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?
PARKBİLETİ.COM  olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, PARKBİLETİ.COM ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla kişisel verilerinizi sözlü, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle topluyoruz.
 
https://www.parkbileti.com adresinden veya mobil uygulamalardan işlem yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca PARKBİLETİ.COM tarafından işlenmektedir.
 
  1. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Nasıl İşliyoruz?
PARKBİLETİ.COM  olarak; veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile, onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizi tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklayabilir, depolayabilir, değiştirebilir, güncelleyebilir, periyodik olarak kontrol edebilir, yeniden düzenleyebilir, sınıflandırabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde PARKBİLETİ.com’un birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşabilir/devredebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarabiliriz.
 
PARKBİLETİ.COM;  
Markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmesi, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, PARKBİLETİ.COM ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi belirtmek isteriz.
 
  1. Kişisel Verilerinizi Başka Kimselere Hangi Amaçla Aktarıyoruz?
PARKBİLETİ.COM  olarak; söz konusu kişisel verilerinizi sadece açık rızanıza istinaden veya Kanun'da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde, yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; iş ortaklarımız, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlar ile bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoritelerle paylaşabileceğimizi belirtmek isteriz.
 
Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.
Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden PARKBİLETİ.COM sorumlu değildir.
 
Kişisel verileriniz PARKBİLETİ.com’un hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.
 
  1.  Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Uyarınca Hangi Haklara Sahipsiniz?
Kişisel veri sahibi olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca;
 
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.
 
PARKBİLETİ.COM olarak; yukarıda sayılı taleplerinize gecikmeksizin karşılık vereceğimizi taahhüt ederiz.
 
Kişisel verileriniz ve KVKK’ ya dair tüm soru ve görüşlerinizle ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.
info@parkbileti.com
                                                                                                                                               
 
GİZLİLİK VE GÜVENLİK
PARKBİLETİ.COM müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (ad, soyad, e-posta, ikamet ili ve ilçesi, tüzel kişiler için vergi numarası ve vergi dairesi bilgileri, vb.) sizlerden talep etmektedir. PARKBİLETİ.COM sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, girişimci profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik girişimci "sınıflandırma" çalışmalarında sadece PARKBİLETİ.COM bünyesinde kullanılmaktadır. PARKBİLETİ.COM üyelik formlarından topladığı bilgileri söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.
 
Girişimci bilgileri, ancak resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
 
Girişimcilerin sisteme girdiği tüm bilgilere ulaşılması ve değiştirilmesi, sadece müşteriler ve müşterinin yazılı talimatı ile PARKBİLETİ.COM değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, e-ticaret yazılım hizmeti alan siz değerli girişimcilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde PARKBİLETİ.COM veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin PARKBİLETİ.COM ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.
 
ÇEREZ KULLANIMI HAKKINDA
Çerezler, sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınız ya da mobil cihazınıza (akıllı telefon veya tablet gibi) kaydedilen küçük metin dosyaları ya da bilgilerdir.
 
Çerezleri, sitelerimizin daha kolay kullanılması ve sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlanması için kullanıyoruz. İnternet siteleri bu çerez dosyaları okuyup yazabiliyorlar ve bu sayede tanınmanız ve size daha uygun bir internet sitesi sunulması amacıyla sizinle ilgili önemli bilgilerin hatırlanması sağlanıyor (tercih ayarlarınızın hatırlanması gibi).
 
Daha detaylı bir şekilde açıklamak gerekirse https://www.parkbileti.com çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. https://www.parkbileti.com size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir.
 
Çerezler ayrıca, sitelerimiz üzerinde gelecekteki hareketlerinizin hızlanmasına da yardımcı olur. Bunlara ek olarak, ziyaretçilerin sitelerimizi nasıl kullandığını anlamak ve sitelerimizin tasarımını ve kullanımını geliştirmek amacıyla çerezleri sitelerimizin kullanımı hakkında istatistiksel bilgiler toplamak için de kullanabiliriz.
 
PARKBİLETİ.COM’a ait olan https://www.parkbileti.com adresi çerez kullanan bir sitedir.
https://www.parkbileti.com ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.
 
https://www.parkbileti.com çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.
 
https://www.parkbileti.com mobil uygulamasında oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya www.allaboutcookies.org veya www.youronlinechoices.eu adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin, mobil uygulamanın tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.
 
ÇEREZ KULLANIM YOLU HAKKINDA
PARKBİLETİ.COM’a ait olan https://www.parkbileti.com web sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.
 
https://www.parkbileti.com çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar.
 
Oturum çerezleri (session cookies) ve kalıcı çerezler (persistent cookies) olmak üzere sitelerimiz genelinde iki tür çerez kullanmaktayız. Oturum çerezleri geçici çerezler olup sadece tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerlidirler. Kalıcı çerezler siz silinceye veya süreleri doluncaya (bu şekilde çerezlerin cihazında ne kadar kalacağı, çerezlerin "kullanım ömürlerine" bağlı olacaktır) kadar sabit diskinizde kalırlar.
 
https://www.parkbileti.com web sitesi çerezleri ayrıca; arama motorlarını, web sitesi, mobil uygulamasını ve/veya web sitesinin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine/mobil uygulamaya ve web sitesinin reklam verdiği web sitelerine/mobil uygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, web sitesinin sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. PARKBİLETİ.COM ayrıca “Google, Inc.” tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri kullanıcıların web sitesini, mobil uygulamayı ve/veya mobil sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: http://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect
 
Aşağıdaki yöntemleri kullanarak çerezlere izin verme ve reddetme imkanını kullanabilirsiniz:
 
Google Chrome Tarayıcınızın adres bölümünde yer alan, "kilit işareti"ni tıklayarak, "Çerezler" sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz
Internet Explorer Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan “Araçlar” bölümünden güvenlik sekmesini tıklayarak “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerezleri yönetebilirsiniz.
Mozilla Firefox Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerezleri yönetebilirsiniz.
Opera Tarayıcınızın “Tercihler” bölümünde “Gelişmiş”i seçerek “Çerezler” bölümünden çerez yönetimini yapabilirsiniz.
Safari Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi yapabilirsiniz